Marný boj s pichlavými mlýny

Autor : 
Jiří Krásenský
Pátek, 26 Říjen, 2018

ČESKÁ REPUBLIKA, BRNO : Jako doslova marný boj s pichlavými mlýny lze charakterizovat hraniční situaci ve městě Brně týkající se počtu odhozených použitých injekčních stříkaček. Brno patří mezi tradiční špičku v počtu nebezpečného odpadu v ulicích a i přes snahu spolků a příslušníků Městské policie je situace v Brně stále značně neuspokojivá. A nebezpečná.

V Brně jsou odhozené injekční stříkačky na denním pořádku

Tradiční "AKCE JEHLA", které se zúčastní hlídky strážníků téměř v každém odpovědném městě evidentně zdaleka nestačí. A proč by také měly ? Strážníci Městské policie Brno totiž v rámci letošní ( 2018 ) "AKCE JEHLA" během jednoho dne  nasbírali bezmála 300 kusů tohoto značně nebezpečného odpadu ! Toto číslo je alarmující : Není v silách strážníků každým dnem vysílat hlídky a prolézat kdejaký keřík a ani dobrovolné akce místních spolků ( V Brně například hnutí Šimičáci. ) katastrofální situaci jistě nevytrhnou, ač je třeba si říci : Pán Bůh za tyto společensky prospěšné aktivity zaplať ... 

Použitých injekčních stříkaček neubývá, ba naopak

Je absolutní tragedií, že v problémových lokalitách s poměrně vysokým výskytem určitých skupin občanů jsou pohozené injekční stříkačky v podstatě na denním pořádku. Například výsledky studie mezi Romy v kontaktu se sociálními službami z roku 2017 ukazují na vyšší míru užívání legálních a nelegálních drog ve srovnání s obecnou populací. V některých oblastech učitelé naprosto rutinně prohledávají pískoviště a herní prvky dříve, než mohou jim svěřené děti pustit ke hře. Pokud se pak na pískovišti, u lavečky, u herního prvku nebo v trávě na louce nachází použitá injekční stříkačka, není možné si zde s dětmi hrát a je nutné vyhledat jiné místo. Maminky by mohly povídat celé hodiny ... Faktem zůstává, že takto hledat můžete v určitých oblastech do soudného dne. A možná ještě déle ...

Nejvíce nebezpečnými ulicemi jsou v Brně Vlhká, Plynárenská a Tkalcovská

V těchto ulicích se v Brně tradičně najde nejvíce použitých odhozených injekčních stříkaček; v roce 2017 městští strážníci vysbírali či převzali celkem 2557 kusů, což je nevyšší číslo snad za celou dobu, kdy se na sběr a likvidaci injekčních stříkaček strážníci zaměřili. Bohužel, aktivity spolků a strážníků zdaleka nestačí pokrýt sběr na ojehlovaných hřištích, ba dokonce i na běžných křižovatkách, jak demostruje úvodní fotografie.

Použité injekční stříkačky v Brně
Použité injekční stříkačky v Brně
Použité injekční stříkačky v Brně

Každodenní nebezpečí pro dospělé, děti a zvířata

Těžko říci, zda drogově závislých přibývá a nebo zkrátka užívají drogy častěji a nebo ... zkrátka důkladněji sbíráme. Stoupající varovný trend počtu sesbíraných inzulinových stříkaček však hovoří jednoznačně - a běžní občané se s nebezpečným kontaminovaným odpadem nimi setkávají na různých místech stále častěji. Zpráva ÚZIS pak hovoří jednoznačně : V roce 2017 bylo provedeno více než 13 tisíc soudních pitev ( přibližně stejně jako v roce 2016 ) a u necelé poloviny z nich bylo provedeno toxikologické vyšetření

V roce 2017 bylo zjištěno 92 přímých drogových úmrtí

V roce 2017 bylo zjištěno 92 přímých drogových úmrtí ( 94 jich bylo v roce 2016 ), tj. smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v 10 případech ( stejně jako v roce 2016 ), z toho v 8 případech byl užit samotný nebo v kombinaci s amfetaminem jako metabolitem metamfetaminu. V posledních letech rozsah aktuálního užívání pervitinu mírně roste.

Tabulka : Smrtelná předávkování drogami v ČR v roce 2017 podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví.

Jak se zachovat, pokud naleznete pohozenou injekční stříkačku ?

  • Objevíte-li někde použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte !
  • Nález okamžitě oznamte Policii ČR nebo Městské policii linky 158 a 156, která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci
  • S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje

Jak postupovat při poranění o injekční stříkačku ?

  • Riziku poranění jsou vystaveny zejména děti, senioři a lidé se zhoršeným zrakem
  • Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet a ranku nemačkejte
  • Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem
  • Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou

Jaká jsou východiska v rámci práce s drogově závislými ?

Odpověď by se dala vážit zlatem ... Vyjma práce s drogově závislými, a to zejména terénní, je důležité zaměřit se na kriminalitu a zneužívání drog u mladistvých a mládeže, aby se potencíální závislost podchytila již v počátcích. Je však důležité se především starat všemi prostředky o to, aby v městech, městských částech a obcích bylo co nejméně zanedbaných míst bez osvětlení a aby byl dostatečně funkční kamerový systém. Další možností je důsledná kontrola počtu těchto lékařských potřeb v nemocnicích. Možná by pomohlo i zavedení vydávání těchto aplikačních pomůcek pouze na základě lékařské zprávy.

Drogově závislí si často obstarávají stříkačky s jehlou ve svém okolí či nákupem v lékárně

Mnoho drogově závislých si totiž obstarávají stříkačky s jehlami nákupem v běžných lékárnách a nebo požádají někoho ve svém okolí, aby jim injekční stříkačky obstaral. Odpůrci naposledy uvedeného řešení, tedy výdeje na lékařskou zprávu či recept by snad mohli namítat, že bychom pak pomyslně překročili bludný kořen : Možná, že budeme-li vydávat injekční stříkačky pouze na lékařský předpis, drogově závislí si pak budou drogy aplikovat již použitými, což povede k výrazně zvýšenému riziku Hepatitidy typu C, viru HIV a dalších onemocnění. Pamatujme však, že závislí si mohou vyměnit jehlu "kus za kus" u různých neziskových organizací. Pokud tak neučiní - a ať tak či onak je toto nekontrolovatelné - a budou si drogu aplikovat vícekrát jednou jehlou, jak jim v tom zabráníme ?

AKCE JEHLA", které se zúčastní hlídky strážníků téměř v každém odpovědném městě evidentně zdaleka nestačí. A proč by také měly ? Strážníci Městské policie Brno totiž v rámci letošní ( 2018 ) "AKCE JEHLA" během jednoho dne  nasbírali bezmála 300 kusů tohoto značně nebezpečného odpadu ! Toto číslo je alarmující : Není v silách strážníků každým dnem vysílat hlídky a prolézat kdejaký keřík a ani dobrovolné akce místních spolků ( V Brně například hnutí Šimičáci." data-share-imageurl="http://www.inregion.cz/sites/default/files/1a_jehla_narkoman_in_regon_brno_nebezpeci.jpg">
Autorství fotografií: 
© 2018 Jiří Krásenský

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.