OSVČ si v roce 2019 rekordně připlatí. Bohatí na tom budou opět lépe

Autor : 
Jiří Krásenský
Pátek, 21 Prosinec, 2018

Česká republika : Vláda České republiky Nařízením vlády 213 / 2018 Sb. rekordně přiškrtila živnostníky a přidala těm, co jsou finančně zajištěni lépe, než převážná většina populace. Lidé s nadprůměrnými příjmy zaplatí na solidární dani méně. Změna se dotýká v pozitivním i negativním dopadem všech skupin obyvatel České republiky.

OSVČ si v roce 2019 rekordně připlatí. Bohatí na tom budou opět lépe.

V roce 2019 se Nařízením vlády 213 / 2018 Sb. zvyšují pro živnostníky minimální platby na sociálním a zdravotním pojištění a zvýšila se rovněž hranice pro čerpání daňového bonusu. Lidé s vysokými příjmy státu zaplatí méně na solidární dani. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za 1. pololetí 2018. Vláda novelou nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě s číslem 567/2006 Sb. stanovila, že minimální mzda v roce 2019 vzroste na 13 350,- Kč.

Rozhodně si finančně polepší lidé pracující za minimální mzdu

Finančně si polepší lidé, kteří pracují za minimální mzdu, a to vzhledem k tomu, že minimální měsíční mzda se od ledna roku 2019 zvyšuje od 150,- Kč z 12 200,- Kč na 13 350,- Kč. Rovněž tak si polepší zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou v rozmezí od 2 500,- Kš do 2 999,- Kč, a to proto, že v roce 2018 bylo těmto lidem z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění a v roce 2019 již odvedeno nebude. Důvodem je zvýšení limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti o 500,- Kč z 2 499,- Kč na 2 999,- Kč.

V rámci výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální a zdravotní pojištění zaplaceno za kalendářní rok vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Za rok 2018 činí minimální vyměřovací základ výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti po dobu 12 kalendářních měsíců pro platbu sociálního pojištění 89 940,- Kč. Pro platbu zdravotního pojištění činí částka povinného odvodu 179 874,- Kč. Za rok 2019 pak 98 100,- Kč pro platbu sociálního pojištění a 196 194 korun pro platbu zdravotního pojištění.

Platba solidární daně je pro nadprůměrně vydělávající osoby v roce 2019 výrazně výhodná

Za každý kalendářní rok podléhá 7% solidární dani rozdíl mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a pozor, i 48násobku průměrné mzdy stanovené podle zákona, který upravuje pojistné na sociální zabezpečení. Zvýšením hranice průměrné mzdy se rovněž zvyšuje limit pro platbu solidární daně pro rok 2019 zvyšuje z 1 438 992,- Kč na 1 569 552,- Kč. Vydělá - li podnikatel například v roce 2018 1 994 000,- Kč, odvede na solidární dani 38 851,- Kč. Pokud by měl stejný příjem v roce 2019, na solidární dani odvede 29 711,- Kč. Pro osoby s nadprůměrnými příjmy je tedy Nařízení vlády 213 / 2018 Sb. výhodné.

Výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ v roce 2019

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvýší na 2 208,- Kč.

Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy. Na rozdíl od sociálního pojištění se ale vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění musí platit ihned od počátku nového roku. Novou zálohu za leden 2019 tedy musíte zaplatit již nejpozději do 8. února 2019. Pokud platíte zálohy vyšší než minimální, změní se vám jejich výše až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Ten je třeba odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Výše záloh na sociální pojištění OSVČ v roce 2019

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové / sociální pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost tak činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 2 388,- Kč.

Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích ( DPFO ) za rok 2018. Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ.

Nově si OSVČ nemůže určit měsíční vyměřovací základ.

Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok.

Autorství fotografií: 
© 2018 Jiří Krásenský

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.